Lausunto Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitteesta muuttaa isyyslakia

Lapsiperheiden Etujärjestö ry tukee Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitetta muuttaa isyyslakia. Yhdistyksemme viittaa kannanotossaan Unicefin lausuntoon http://www.unicef.fi/lausunto-141009.
 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin Suomessa 20.6.1991. Tämä tarkoittaa, että Suomi ratifioidessaan kansainvälisen sopimuksen sitoutuu muuttamaan kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksen mukaista kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä ei ole toteutunut isyyslain kohdalla.
 
YK:n Lapsen oikeuksien komitean yksiselitteisenä kantana on aina turvata lapsen oikeus vanhempiinsa. Komitea on myös selkeästi todennut, että lapsen tulee saada tietää alkuperänsä.  Geneettisen alkuperän tunteminen on oleellista lapsen identiteetin muodostumisen kannalta samoin kuin hoidettaessa mahdollisia perinnöllisiä sairauksia.
 
Lapsiperheiden Etujärjestö ry katsoo, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 7 artiklan mukainen lapsen oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan pitää ulottaa koskemaan myös lapsen ja hänen toisen biologisen vanhempansa (ns. etävanhempansa) muodostamaa perhettä. Uudessa laissa pitäisikin kiinnittää erityistä huomiota lain sanamuotoihin niin, että esim. vanhempien omavaltaiset ratkaisut suhteessa lapseen jäisivät mahdollisimman vähälle.
 
Yhdistyksemme toivoo, että uudessa laissa huomioidaan riittävän yksilöidysti tilanteet, joissa lapsi on vielä niin pieni, että hän ei ole ehtinyt solmia kunnollista suhdetta etävanhempaansa.  Lapselle tulisi uudessa laissa taata oikeus tuntea molemmat biologiset vanhempansa lainsäädännön ja viranomaisohjeitten kautta.
 
Lapsen isällä tulisi äidin ja lapsen itsensä ohella olla oikeus hakea lapsen isyyden selvittämistä ja vahvistamista viranomaisteitse. Vanhempien välirikko lapsen siittämisen jälkeen ei saisi vaikuttaa siihen, saadaanko lapsen biologinen isyys vahvistettua vai ei.
 
Lapsen edun käsite on haasteellinen, ja sen sisällöstä on suomalaisten viranomaisten kesken hyvin ristiriitaisia tulkintoja. YK:n Lapsen oikeuksien komitea tulkitsee lapsen edun käsitettä artiklan 7 yhteydessä yksiselitteisesti. Yhdistyksemme katsoo, että uutta isyyslakia valmistellessa olisi syytä tutustua huolella ja asiantuntijoita hyväksi käyttäen ko. artiklan lapsen edun käsitteeseen. (Implementation Handbook for the Convention on the rights of the Child, 2007, s. 107).