Lausunto uudesta äitiysneuvolaoppaasta

LAUSUNTO 14.2.2013
TERVEYDEN JA HYVINVOINNINLAITOKSEN ÄITIYSNEUVOLAOPAS 2013 - 2020

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan ovat varsin kattavat ja opas sisältää hyviä uudistuksia neuvolatyöhön.

Jotta neuvolapalvelut olisivat tasavertaisen laadukkaita ympäri maan, suosittelemme, että uuden ohjeistuksen pohjalta pidettäisiin paikallisia ja alueellisia koulutustilaisuuksia, joissa sitoutetaan neuvola ja kunnallisen terveydenhuollon päättäjät laadukkaiden neuvolapalveluiden tuottamiseen. Näin opas ei jää pölyttymään viranhaltijan hyllyyn ja kunta voi varata riittävät resurssit neuvoloihin. On myös tarpeellista luoda neuvoloihin omia paikallisia soveltamiskäytäntöjä.

Myös äidin terveyteen ja hyvinvointiin tulisi neuvoloissa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Nyt kiinnostus äidin terveyteen loppuu jälkitarkastukseen. Koko perheen hyvinvoinnin takia olisi tärkeää tarjota vuosittainen terveystarkastus vanhempain- tai hoitovapaalla oleville pienten lasten vanhemmille, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.

Ehdotamme myös, että neuvolan kautta perheille tarjottaisiin vanhemmuuden koulutusta ja perheneuvolan toiminta tuotaisiin lapsiperheiden arkeen. Neuvolaiän jälkeen lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin ja luonnollinen yhteys neuvolaan katkeaa, ellei perheessä ole pienempiä lapsia. Koululaisillekin on nykyään laajoja terveystarkastuksia, joissa kysytään perheen tilanteesta ja vanhempia toivotaan mukaan käynneille. Lapsen läsnä ollessa voi olla vaikea ottaa esiin perhe-elämää tai vanhemman jaksamista koettelevia asioita ja moni perhe kokeekin jäävänsä yksin erilaisten kasvatuspulmien kanssa. Lapsiperheet kaipaavat apua, mutta avun hakemisen kynnys on suuri eivätkä perheet uskalla hakea apua lastensuojelutoimenpiteiden pelossa.

Ehdotammekin, että äitiys- ja lastenneuvolan toimintaa yhdistetään perheneuvolan kanssa niin, että noin 2-3-vuotiaiden lasten vanhemmille järjestetään luento-/keskustelutilaisuuksia pienissä ryhmissä perheneuvolassa. Tilaisuuksissa käsiteltäisiin lapsen ikään liittyviä asioita ja annettaisiin vinkkejä vanhemmuuteen sekä lapsen kasvatukseen. Ryhmäkäynnin yhteydessä tarjottaisiin mahdollisuus varata henkilökohtainen aika vanhemmille/lapselle. Perheneuvolan ryhmäkäyntejä jatkettaisiin noin 2 - 3 vuoden välein aina lapsen teini-ikään saakka. Tämä tarjoaisi perheille ennaltaehkäisevää tukea ja madaltaisi kynnystä hakea apua ennen kuin mahdolliset ongelmat paisuvat liian suuriksi.

Neuvolaan tarvitaan uusi palvelu, jossa perhe voi pyytää neuvolan kautta kotiapua niin, ettei perhe joudu lyhytkestoisen avuntarpeen vuoksi lastensuojelun asiakkaaksi. Palvelun tulee olla perheille ilmaista.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen puolesta
Kaarina Torkkola, pj
Roberta Fabritius, vpj
Anja Kadziolka, hallituksen jäsen