Lape antoi lausunnon kotihoidon tuen uudistamisesta

Lapsiperheiden Etujärjestö osallistui 27.5.2014 kotihoidon tuen uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen ja 3.6.2014 hallitus antoi lausunnon kotihoidon tuen lakiesitysluonnoksesta.

"Lapsiperheiden Etujärjestö ry kannattaa isien osallistumista pienten lasten hoitoon, äitien työllistymistä ja tasa­-arvoista vanhemmuutta, mutta ei tuen pakollista jakamista vanhempien kesken. Perheillä tulee olla edelleen oikeus päättää itse tuen jakamisesta tai jakamattomuudesta. Tämä mahdollisuus on annettu nykyisessä laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta ja esitämme, ettei perheiden valinnan vapautta rajoiteta jatkossakaan. Hoitojärjestelyiden tulee tapahtua perheen ehdoilla ja vapaaehtoisesti eikä kahlitsemalla ja rajoittamalla vaihtoehtoja, mikä on väistämättä suunnitellun uudistuksen seuraus.

Lasten hoitaminen kotona on edullinen ratkaisu yhteiskunnalle erityisesti silloin, kun hoidettavia on enemmän kuin yksi.[1] Optimistisenkin laskelman mukaan kotihoidon tuen jakamisesta aiheutuu jopa 150 miljoonan euron kulut yhteiskunnalle päivähoidon tarpeen lisääntymisen myötä.[2] Kotihoidon tukea murentamalla ei saada aikaan todellista säästöä, tasa-­arvon lisääntymistä eikä naisen aseman kohentumista vaan päinvastoin.

Asian valmistelussa on syytä ottaa huomioon, että pienten lasten vanhemmat eivät itse halua kotihoidon tuen kiintiöimistä.[3] Jos kiintiöityyn malliin kuitenkin päädytään, tulisi varmistaa seuraavat asiat, jotta malli toimisi mahdollisimman monessa erilaisessa perheessä:

- Vanhempain­- ja hoitovapaat tulee voida jaksottaa perheelle sopivalla tavalla siihen asti, että lapsi täyttää kolme vuotta.
- Uudistuksen yhteydessä kotihoidon tuki ja minimivanhempainraha tulee nostaa työttömyyspäivärahan tasolle ja sitoa indeksiin.
- Kaikista kotihoidossa olevista alle kouluikäisistä tulee myöntää kotihoidon tukea myös vanhempainvapaan aikana ilman, että kotihoidon tuesta vähennetään vanhempainrahan osuus. Tämä on tärkeää erityisesti, kun sisarusten päivähoito­-oikeutta rajoitetaan vanhempainvapaan aikana.
- Vapaita tulee voida siirtää vapaasti puolisolta toiselle ja yksinhuoltajavanhemman olisi lapsen edun vuoksi voitava käyttää koko perhevapaa.

Kannatamme kepin sijaan porkkanoita:

Tarvitsemme ehdottomasti lisää joustoa työelämään ja aitoja vaihtoehtoja lastenhoidon järjestämiseksi. Tärkeintä olisi rakentaa sellainen malli, jossa perheet voivat aidosti valita, hoidetaanko lapsia kotona, otetaanko hoitaja kotiin vai laitetaanko lapset kodin ulkopuolelle päivähoitoon. Yhteiskunnan turvaverkon täytyy tukea ja kannatella kaikissa näissä tilanteissa, ei tukahduttaa ja vaikeuttaa arjen sujumista.

Lasten kotihoitoa tulee käsitellä yhtenä päivähoitomuotona eikä pelkkänä sosiaalietuuteen oikeuttavana ajanjaksona. Lastenhoitajuus kotona tapahtuvana ja vanhempien toimesta tulee olla samanarvoista muiden hoitomuotojen kanssa.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4§ mukaan huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Näin ollen lastenhoito tulee järjestää perheiden ja lasten lähtökohdista käsin. Myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun laissa painotetaan periaatetta, jonka mukaan palvelujärjestelmän perustana tulisi olla ensisijaisesti asiakkaan eivätkä organisaation tarpeet ja toivomukset.

Nykyisellä kotihoidon tuen tasolla vain ne perheet, joissa vanhemmilla lähes saman suuruiset tulot, voivat aidosti valita kumpi vanhemmista hoitaa lapsia kotona. Muissa tapauksissa kotiin jää useimmiten pienempi palkkainen vanhempi ja yleensä se on perheen äiti.

Korottamalla kotihoidon tukea reilusti, vähintään peruspäivärahan tasolle lapsikorotuksineen, lisättäisiin vanhempien mahdollisuutta vuorotella lasten kotihoitajana. Tuen korottaminen näkyisi todennäköisesti myös työttömyystilastoissa, kun lastaan kotona hoitavat työttömät hakeutuisivat työttömyystuen sijaan kotihoidon tuen piiriin.

Tutkimusten mukaan kotihoidon tukea käyttävät kaikista pisimpään matalasti koulutetut äidit sekä äidit, joilla ei ole työpaikkaa, johon palata.[4] Jos kotiäitien työelämään siirtymistä halutaan aidosti helpottaa ja jouduttaa, tulisi ensin parantaa perheellisten kouluttautumismahdollisuuksia.

Uusi joustava hoitoraha tarjoaa mahdollisuuden alle 3­-vuotiaan lapsen vanhemmalle osallistua ansiotyöhön osa­-aikaisesti saaden samalla lapsen hoitoon tukea. Kiitämme tästä uudistuksesta ja toivomme, että työhön palaavat vanhemmat voivat hyödyntää sitä. Ottamalla opiskelevat vanhemmat mukaan joustavan hoitorahan piiriin, olisi hyvä mahdollisuus jouduttaa perheellisten opiskelijoiden valmistumista ja sitä kautta siirtymistä työelämään. Se myös rohkaisisi heikosti koulutettuja äitejä opiskelemaan ja näin parantamaan mahdollisuuksiaan työelämässä kotihoitovuosien jälkeen.

...

Lapsiperheiden Etujärjestö ry vaatii, että kotihoidon tuen lain muutoksista tehdään etukäteen/valmisteluvaiheessa lapsivaikutusten arviointi (LAVA) sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) tarkastellen erityisesti niitä perheitä, joissa toinen vanhemmista toimii lasten kotihoitajana (kotiäiti/koti­-isä)."
Lue koko lausunto klikkaamalla tästä.