Linjaus subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n linjaus koskien subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista varhaiskasvatuslakiesityksessä

Lapsiperheiden Etujärjestö suhtautuu varauksella kokoaikaiseen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, eikä kannata hallituksen nykyistä esitystä varhaiskasvatuslaiksi. Lain tulee taata, että erityistilanteessa lapselle järjestyy kokoaikainen hoitopaikka ja nykymuodossaan hallituksen esitys ei ole riittävä tätä takaamaan.

Lapsiperheiden Etujärjestö kuitenkin katsoo, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-aikaiseksi ei ratkaisevasti heikennä perheiden valinnanvapautta lasten hoitomuodon suhteen tai aseta lapsia keskenään eriarvoiseen asemaan. Useiden asiantuntijoiden mukaan osa-aikaisesti päivähoidossa tapahtuva varhaiskasvatus antaa ne päivähoidon hyvät vaikutukset, joita sillä on (mm. virikkeet ja sosiaaliset kontaktit).

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kotihoitoperheet jätetään tyhjän päälle kunnissa, joissa ei ole päivähoidon lisäksi muuta varhaiskasvatustoimintaa. Lapsiperheiden Etujärjestö muistuttaa, että päivähoitoa tulee olla jatkossakin tarjolla subjektiivisena palveluna osa-aikaisesti. Päivähoito ei saisi silti olla ainoa tarjolla oleva tukimuoto kotihoitoperheelle haastavassa elämäntilanteessa, vaan kunnan on huolehdittava, että myös kotipalvelua on tarjolla lain edellyttämällä tavalla.

Lapsiperheiden Etujärjestö hyväksyy subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen osa-aikaiseksi vasta siinä vaiheessa, kun on varmuus siitä, että lapsiperheiden tukijärjestelmät ovat kunnossa kaikkialla Suomessa. On myös syytä tehdä huolellisia kunnallisia lapsivaikutusten arviointeja lain valmisteluvaiheessa.

Lapsiperheiden Etujärjestö muistuttaa, että on ehdottoman tärkeää, että lapsella säilyy oikeus päästä sosiaalisin perustein päivähoitoon riippumatta hänen vanhempansa asemasta. Tämän tulee olla matalakynnyksistä ilman monimutkaista, aikaa vievää byrokratiaa ja lastensuojelun asiakkuutta. Kokoaikaisen hoitopaikan saamiseen tulisi riittää esimerkiksi suositus neuvolasta.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisessa tulee myös ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet. Rajaaminen ei saa vaikuttaa huonontavasti kyseisten perheiden asemaan eikä hankaloittaa päivähoitopalveluiden hakemista ja saantia.

Uutta varhaiskasvatuslakia valmisteltaessa on tärkeää kehittää päivähoitoa kokonaisuutena unohtamatta kotihoitoa. Nyt kotihoito on irrallaan muista päivähoitomuodoista sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Tämä ei tue kokonaisnäkemystä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta, vaan pirstaloittaa sitä. Tämän myötä myös varhaiskasvatuspalveluiden tarjonnan monipuolisuus vähenee. Lapsiperheiden Etujärjestö pitää tärkeänä, että kotihoito säilyy yhtenä päivähoitomuotona ja sen tulee olla myös osana varhaiskasvatuspalveluita.

Yk:n lasten oikeuksien julistuksen mukaan perhe yhteiskunnan perusryhmänä on erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö. Lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana julkisin varoin tuotettujen päivähoitopalveluiden painopisteen tulisi olla lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen vahvistumisessa. Lapsiperheiden Etujärjestö toivoo, että varhaiskasvatusta koskeva uudistus tukisi vanhempaa lapsensa ensisijaisena hoitajana ja kasvattajana kuitenkaan subjektiivista päivähoito-oikeutta poistamatta. On myös toivottavaa, että uudistuksen myötä Suomessa vahvistuisi osa-aikaisen päivähoidon kulttuuri.