Lapen tiedotusasioita

Syksy on kulunut nopeasti ja joulu kolkuttaa jo ovella. Ennen kuin Lapen hallitus keskittyy joulun valmisteluun ja rauhoittuu joulun viettoon, haluamme kiittää jäseniämme kuluneesta vuodesta ja tiedottaa muutamista ajankohtaisista asioista.

Kuluttajaparlamentin toiminnasta/kannanotoista
Lapsiperheiden Etujärjestö ry osallistui aktiivijäsenenä jo kolmatta vuotta peräkkäin Kuluttajaliiton koordinoimaan vaikuttamisfoorumin Kuluttajaparlamenttiin. Yhdessä useamman kymmenen terveys- ja sosiaali- sekä lapsi- ja nuorisojärjestön kanssa muodostettiin tänä vuonna kaksi kannanottoa ja niiden puolesta äänestettiin Kuluttajaparlamentin täysistunnossa 4.11.2015 Eduskunnassa Helsingissä.

1. Kannanotto, (Sosiaali- ja terveys): Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus palveluiden käyttäjinä turvattava sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuva kannanotto, jota järjestömme oli mukana työstämässä 2. Kannanotto, (Lapset ja nuoret): Lapsiperheiden kotipalvelun käytäntöjä selkeytettävä ja palvelusta tiedottamista lisättävä

Kotipalvelun uusi nousu lapsiperheiden matalankynnyksen palveluksi on vielä kaukana. Kuluttajaparlamenttijärjestöineen vaatii lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi seuraavia toimenpiteitä:
• Kotipalvelun myöntämiselle ja palvelupolulle luodaan yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit.
• Kotipalvelun laadulle luodaan yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit, jotta perheet saavat valtakunnallisesti yhtä hyvää, laadukasta ja perheiden tukitarpeisiin vastaavaa palvelua.
• Kaikki lapsiperheiden palveluja tuottavat tahot tiedottavat asiakkaitaan aktiivisesti kotipalvelusta sekä tarvittaessa ohjaavat perheitä palvelun piiriin. Tiedonkulkua ja yhteistyötä lapsiperheiden palveluita tuottavien tahojen ja kotipalvelun välillä kehitetään
• Kunnat korjaavat toimintatapojaan siten, että vastaisuudessa etenkin kielteisten palvelupäätösten yhteydessä hakija saa lain edellyttämän kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjeineen.

Kannanotto muodostettiin kartoituksen pohjalta, jossa selvitettiin uudistuneen sosiaalihuoltolain vaikutuksia lapsiperheiden kotipalvelun käytössä sekä ongelmia palvelun saatavuudessa. Tulosten perusteella kuntien on kehitettävä kotipalveluun liittyvää tiedottamista. Lisäksi kunnat eivät noudata lakia muutoksenhakukelpoisten päätösten antamisessa. Myös valtakunnalliset kriteerit kotipalvelulle edistäisivät yhdenvertaisuutta.

Järjestöjen lapsiperheiden kotipalvelua koskeva kannanotto ja sen sisältämät vaatimukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa: http://bit.ly/1RJ9MQ3

Ruusut ja risut hallitusohjelman perhepolitiikalle - Kannanotto Suomen hallituksen hallitusohjelmaan


Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta perhe­- ja peruspalveluministerin viran perustamisesta sekä hallitusohjelman suunnitelmasta kohdentaa määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Myös kotihoidon tuen säilyttäminen ennallaan niin, että perhe voi itse päättää tukijakson jakamisesta on hallitukselta viisas ratkaisu.


Hallituspuolueiden vaaliohjelmissa ja –tavoitteissa 2015 esitettiin taloudellisten leikkausten olevan kestämätöntä politiikkaa. Lapsiperheiden Etujärjestö huomauttaa, että mm. hallitusohjelman lapsilisien indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen, päivähoidon 0­-maksuluokan tarkoituksenmukaisuuden kyseenalaistaminen ja säästöjen hakeminen esiopetuksessa olevien lasten päivähoidosta ovat ristiriidassa hallituspuolueiden vaaliohjelman linjojen kanssa eikä hallituksen nykyinen perhepolitiikka näin ollen nauti lapsiperheiden luottamusta.Hallituspuolueet korostivat vaaliohjelmissaan lasten­ ja lapsiperheiden hyvinvointia. Hallitus on nyt ohjelmassaan edelleen kasvattamassa päivähoidon ryhmäkokoa per hoitava henkilö ja näin ollen vesittämässä uuteen varhaiskasvatuslakiin suunnitellun yli kolmevuotiaiden ryhmäkoon per hoitava henkilö. Myös hallituksen aikomukset leikata opintotuesta sekä koulutuksesta noin 600 miljoonaa euroa ovat ristiriidassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja tasa-­arvoisuuden parantamisessa.Lapsiperheiden Etujärjestö vaatii hallitukselta toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvointia edistävän politiikan saavuttamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi. Myönteisellä perhepolitiikalla hallitus vaikuttaa parhaiten Suomen tulevaisuuteen.

 Kannanotto julkaistiin 18.6.2015 ja sen voi lukea kokonaisuudessaan järjestömme kotisivuilta osoitteessa: http://lape.fi/artikkelit/lue/ruusut_ja_risut_hallitusohjelman_perhepolitiikalle

3+ toimintaa; pohdintaa monilapsisten lapsiperheiden verotuksesta
Välilliset verot - tunnistamaton osa perhekustannuksia Paljonko kotitalous maksaa lapsista veroa? Kysymystä ei olisi tarpeen esittää, jos lapsiluvun kasvu ei lisäisi selvästi kotitalouden pienituloisuusriskiä ja jos väestö uusiutuisi luonnollisesti eli uudet ikäluokat olisivat vähintään edellisten kokoisia. Yleisesti ajatellaan, että niillä joilla on varaa kuluttaa enemmän, on myös varaa maksaa enemmän veroja. Mutta soveltuuko tämä ajattelu myös lapsista aiheutuviin menoihin? Tätä pohtiessa olisi myös hyvä ottaa huomioon lasten tuleva kymmenien henkilötyövuosien tuotto-odotus yhteiskunnalle, joka kertautuu kotitalouden lapsiluvulla.

Lapsettomuus ja lapsiluvun jääminen yhteen ovat yleistyneet viime vuosina. Samalla syntyvyys on laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin 1,9 lapsesta 1,7 lapseen per nainen - Pohjoismaiden häntäpäähän. Väestön uusiutumiseen tarvittaisiin keskimäärin 2,1 lasta per nainen – lapsettomat mukaan luettuina. Lasku näyttää silti jatkuvan, ja viime vuonna kantaväestön määrä lähti ensimmäistä kertaa laskuun. Kun syntyvyys ei vastaa tutkimuksilla todettuja lapsitoiveita, herää kysymys, köyhdyttääkö lasten saanti kotitalouksia liikaa?

Syitä tilanteeseen on varmasti monia, mutta juuri tähän kysymykseen julkishallinto voi vaikuttaa. Kotitalouden kannalta on yhdentekevää, näkyvätkö lasten menojen ja niiden maksamiseen tarvittavien tulojen verot tulotositteissa vai menojen maksukuiteissa. Niiden summa ratkaisee kokonaisvaikutuksen. Koska valtio kerää välillisinä veroina jo enemmän kuin tuloveroina, voisi kuvitella, että välillisten verojen kohdistuminen lapsia saaviin kotitalouksiin on hyvin selvillä. Näin ei kuitenkaan ole. Se on ollut poliittisia päättäjä, virkamiehiä ja tutkimuslaitosten edustajia tavatessa hämmentävää toistuvasti huomata. Vaihtoehtojen laskennan etevimmistäkin laskentatyökaluista puuttuu välillinen verotus.Aika ajoin kuulee, että lapsilisissä on väärin päin nouseva porrastus, koska ensimmäinen lapsihan se eniten maksaa. Onko näin? Tehdään vastaava laskelma neljälle lapselle. Neljän lapsen kulutusmenot ovat suuruusluokkaa 16000 €/vuosi. Välillisten verojen osuus siitä on 4000 €/vuosi. Eli yhden lapsen kulutusmenojen verran. Lapsilisät korvaavat kulutusmenoista 5900 €/vuosi, joten nettomeno on 10100 €/vuosi. Nettomeno neljästä lapsesta on siis 7250 €/vuosi suurempi kuin nettomeno yhdestä. Ero kasvaa lapsiluvun tästä kasvaessa. Lapsilisäporrastus ei täten riitä kustannusten, ei edes verojen tasaamiseen. Porrastus on varmasti oikein päin, koska muuten nettomenon kasvu jyrkkenisi.Suurempi lapsiluku vaatii myös tilaa. Tilavamman asunnon hankkiminen aiheuttaa perheelle helposti 100 000 € lisähinnan Uudellamaalla ja muuttovoittokaupungeissa. Näillä alueilla asuvien lapsiperheiden osuus koko maan lapsiperheistä on suuri. Käytännössä lisähinta toki jakautuu lainan tai vuokran maksuna pitkälle ajalle, mutta sivuutetaan tässä lainojen korot ja vuokranantajien tuotot ja verot yksinkertaisuuden vuoksi. Asunnon laajennuksen lisähinnassa on välillisiä veroja noin 40000 € (40%) Rakennusteollisuuden/VTT:n mukaan. Lisähinnan maksamiseen tarvittavasta tulosta peritään keskituloiselta 43000 € tuloveroa. Lasten tilantarpeesta asunnossa seuraa näin laskien yhteensä 83000 € lisää veroja.Lapsiluvun ja asunnon koon kasvaessa lämmityksen, käyttöveden, jätehuollon ja vakuutusten menot ja verot kasvavat, samoin kiinteistövero. Myös auton vuosittaiset käyttömenot ja verot kasvavat auton koon ja lasten kuljetustarpeiden kasvaessa, sillä autojen hiilidioksidipäästöihin perustuva vero ei ota huomioon matkustajien määrää. Suurempi asunto, auto ja kulutus johtavat kotitalouden maksamaan veroja muita enemmän sekä välillisinä veroina, että menoihin sitoutuvien tulojen tuloveroina. Samalla ne asettavat kotitalouden alttiiksi sekä välillisten verojen, että tuloverojen korotusten tuntumiselle muita voimakkaampina.Tulonsaajien ja tulonhankintamahdollisuuksien määrä ei kasva lasten kasvuaikana vastaavasti. Päinvastoin, lasten hoito vähentää kotitalouden nettotuloja, tehdään työ itse tai teetetään se muilla. Olisiko sen takia tarpeen huolehtia verotuksen lapsivähennyksillä tai perheverotuksella vähintään siitä, ettei ainakaan kotitalouden verokuorma kasva lapsen saannista tai lapsiluvun kasvaessa?


Päättäjillä ja valmistelijoilla tulisi olla rutiinikäytössä paremmat laskentavalmiudet välillisten verojen kotitalouksiin kohdistumisen laskentaan.Jatkamme tapaamisia ja pyrimme kysymään, olisiko väestörakenteen kehitystä ja lapsiköyhyyden vähentämistä ajatellen löydettävissä keinoja tilanteen parantamiseksi.

Livetapaamisesta
Valtakunnallisen järjestömme hallitusjäsenet tulevat tänä vuonna Mäntsälästä, Vantaalta, Espoosta, Jyväskylästä, Seinäjoelta ja Haapajärveltä. Suurten välimatkojen vuoksi monet hallituksen kokouksista järjestetään verkossa Lapen keskustelupalstalla. Pitkällisen suunnittelun jälkeen onnistuimme kuitenkin järjestämään livekokouksen Jyväskylään MLL:n Perhekeskus Tourutuvalle 28.11.2015. Kokouksen asialista oli jälleen kerran varsin monipuolinen heijastellen järjestömme laaja-alaista tehtäväkenttää. Päätimme mm. osallistua valtioneuvoston toimeksi antamaan ja Helsingin yliopiston toteuttamaan kyselytutkimukseen järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksista, sovimme alustavan ajankohdan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan tapaamiselle ja mietimme evästyksen Väestöliiton syyskokoukseen osallistuneelle edustajallemme. Lisäksi pohdimme järjestömme kehittämiseen liittyviä asioita agendalla mm. viritteillä oleva jäsenhankintakampanja, nettisivut ja Lapen ulkoasu. Paljon on tehtävää yhteiskunnassa, jossa perhekeskeisyys ei seurannutkaan tälle vuosituhannelle. Me jäsenet hallituksessa olemme perheellisiä vanhempia kaikkien suomalaisten lapsiperheiden asialla. Vaikka resurssimme ovat rajalliset, palo tähän työhön on valtava! Livekokouksessa iloitsimme yhdessä tekemisen riemusta.

Lapsiperheet- lehden loppuvuoden numero jää ilmestymättä Lapen oman Lapsiperheet- lehden toinen numero jää tänä vuonna ilmestymättä. Äkilliset henkilöstömuutokset lehden toimitustyössä johtivat valitettavasti siihen, ettei lehden toimittamiseen tarvittavaa työmäärää ollut mahdollisuuksia kunnollisesti hoitaa, joten yhdistyksen hallitus päätyi näin poikkeukselliseen ratkaisuun. Pahoittelemme asiaa Lapen jäsenille ja Lapsiperheet- lehden lukijoille! Lapsiperheet- lehti jatkaa ilmestymistään tavalliseen tapaan ensi vuonna.

Jäsenhankinta


Yhdistyksemme on jäsentensä näköinen kokonaisuus ja toimintaamme tarvittavat varat saadaan jäsenmaksuilla. Lapen hallitus on päättänyt käynnistää jäsenhankintakampanjan, jonka tavoitteena on saada yhdistykselle lisää kannatusjäseniä. Tarvitsemme lisää ihmisiä tukemaan ja viemään asiaamme eteenpäin!Jäsenhankintakampanja käynnistyy jaettavalla videomainoksella, joka julkaistaan pian Youtubessa ja Facebook-sivuillamme. Jaa videota omissa verkostoissasi ja houkuttele yhteisistä asioista kiinnostuneita ihmisiä tukemaan toimintaamme!Vahvempi jäsenpohja antaa meille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa perhepolitiikkaan ja tehdä yhdessä tärkeää työtä paremman tulevaisuuden puolesta.Tule mukaan toimintaan!


Olisitko Sinä kiinnostunut tulemaan omalla persoonallasi ja lahjoillasi mukaan yhdistyksen toimintaan? Toimintaan on helppoa tulla mukaan! Ota vain rohkeasti yhteyttä sinua lähimpänä olevaan yhteyshenkilöön tai hallituksen jäseneen, niin asia lähtee rullaamaan. Tarvitsemme monenlaisia taitoja ja osaamista. Kiinnostaisiko sinua kirjoittaa uutiskirjettä tai oletko kiinnostunut lehden tekemisestä? Haluaisitko kenties toimia omalla alueellasi Lapen yhteyshenkilönä ja järjestää paikallistoimintaa? Vai haluaisitko saada lapelaisten tietotaitoa tueksesi omalla alueellasi vaikuttamiseen? Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos aktiivinen toiminta kiinnostaa! Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten voit osallistua oman mielenkiintosi ja voimavarojesi mukaan.Keväällä Lapella on perinteiseen tapaan vuosikokous ja silloin on erinomainen tilaisuus tavata muita lapelaisia. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli valitaan mm. hallitus vuodelle 2016, keskustellaan yhdistyksen tilanteesta sekä ajankohtaisista lapsiperheitä koskevista asioista."Reippahasti käypi askeleet, äidin hommat on niin kiireiset: lahja peittyi kääröihin, ukset kiinni pantihin, vaan on hauska sentään!"


Lapsiperheiden Etujärjestön hallitus toivottaa kaikille oikein iloista joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2016!