Tasarahamalli perhevapaauudistuksen pohjaksi

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n tavoitteena on, että Suomeen luodaan perhevapaamalli, joka tarjoaa perheille täyden valinnanmahdollisuuden päivähoitomuodon suhteen huomioimalla kussakin ikävaiheessa lapselle parhaiten sopivan hoitomuodon.

Alle 3-vuotiaan kannalta paras päivähoitomuoto on koti tai kodinomainen, maksimissaan viiden lapsen suuruinen päivähoitoryhmä. Institutionaalinen päivähoito päiväkodissa kuormittaa alle 3-vuotiasta liikaa monella tavalla. Kuormituksen lisääntyessä kasvaa lapsen kokema stressi, millä taas on merkittäviä vaikutuksia niin lapsen oppimiskykyyn kuin fyysiseen terveyteenkin.

Alle 3-vuotiaan hoitopäiviä pitäisi rajata myös kestoltaan. Pitkät hoitopäivät vaikuttavat haitallisesti lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen ja kiintymyssuhteiden muodostumiseen.

Työelämä on muuttunut rajusti viimeisten vuosikymmenten aikana. Ns. epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypillisiä. Uuden työelämän vaatimuksiin ei voi vastata lisäämällä sääntelyä vaan luomalla perheille mahdollisimman joustava perhevapaa- ja varhaiskasvatusmalli.

Niin alle kuin yli 3-vuotiaidenkin osalta lapsen vanhemmat ovat parhaita asiantuntijoita perheen toimeentulon, lastenhoitoratkaisujen ja asumisjärjestelyjen suhteen. Elämäntilanteet eivät koskaan vaihdu yhtä nopeasti kuin esikoisen synnyttyä. Inhimillinen työn ja perheen yhteensovittaminen tapahtuu perheen sisäisillä pohdinnoilla ja päätöksillä ilman valtion taloudellisia tai ideologisia pakottavia säännöksiä.

Lapsiperheiden Etujärjestön esitys perhevapaauudistuksen pohjaksi on Tasarahamalli. Tasarahamalli on vaihtoehtomalli pienten lasten hoidon tuen/ varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Se ei ole vain perhevapaamalli, vaan se huomioi myös lapsen - uusimpien perhevapaaehdotusten keskeisimmän mutta unohdetuimman henkilön.

Tällä hetkellä lasten hoitoon käytetyt tuet jakautuvat hyvin epätasa-arvoisesti perheiden/lasten kesken. Epätasa-arvo alkaa jo ennen lapsen syntymää, kun varakkaampien vanhempien lapsen hoitoa tuetaan ansiosidonnaisilla tuilla, köyhimpien jäädessä minimipäivärahan varaan. Epätasa-arvo jatkuu myös päivähoito-ikäisen lapsen hoidossa. Yhden lapsen kotihoitoa tuetaan n. 300e/kk, kun samaan aikaan yhteiskunta tukee alle 3-vuotiaan kunnallista päivähoitoa jopa 1300e/kk. Jos vuonna 2015 jaettu tuki olisi jaettu tasan kaikille alle kouluikäisille, se olisi ollut 1058 euroa/lapsi/kuukausi.

Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa päivähoitomuodoissa yhtä suuri: Kotihoidossa, yksityisessä tai kunnallisessa hoidossa olipa hoitajana isä, äiti, mummo, naapuri, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäiväkoti tai päiväkoti. Tasarahamallissa yhteiskunta ei ohjaa perheen lastenhoitopaikan valintaa taloudellisesti kuten nyt, vaan jättää täyden valinnanvapauden perheelle. Ainoa poikkeus hoitomuodon vaikutuksesta Tasarahaan on 0 - 2-vuotiaiden kotihoitoa tukeva Syliraha.

Miten Tasarahamalli toimii?

Tasarahamallissa kaikkia päivähoitomuotoja tuetaan yhtä paljon. Tuki määräytyy lapsen iän mukaan:
* Päivähoitoikäisille Tasaraha 600 €/ kk
* Pienille koululaisille Puolipäiväraha 200 €/ kk.
* Vauvojen ja taaperoiden kotihoito turvataan Sylirahalla 200 - 1700 €/ kk .
* Tuki on sama yllä olevan mukaisesti kaikista perheen lapsista.

Tasarahamallin tukisumma 600 €/kk riittää 3-5-vuotiaiden osalta noin 6-7 tunnin päivittäiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen, jos kunnallisten päivähoitopalveluiden subventiosta luovutaan ja kaikki maksavat hoitopalvelusta sen todellisten kustannusten mukaisen summan. Tällä hetkellä kunnallisen kokopäivähoidon hinta 800 - 900 €/kk on keskiarvo, joka sisältää niin leikki-ikäisten lasten päivähoitopaikkojen kuin vauvojen ja taaperoiden päiväkotihoidon korkeat hinnat.

Tuki ei ole sidoksissa vanhempien työssäkäyntiin, opiskeluun, tuloihin tms. Tasarahamalli takaa perheen toimeentulon lasten ollessa pieniä ja hoidon tarpeessa.

Hoitaja voi olla kuka tahansa perheen valitsema henkilö tai hoitopalvelun tuottaja. Tasarahamallissa yhteiskunta ei ohjaa perheen lastenhoitopaikan valintaa taloudellisesti kuten nyt, vaan jättää täyden valinnanvapauden perheelle.

Tasarahamalli ei lisää yhteiskunnan kustannuksia. Siinä vain jaetaan nykyiset kustannukset toisin. Vuoden 2015 menotasolla Tasarahamallilla olisi jopa säästetty 100 miljoonaa euroa.Lisäksi yhteiskunnalle olisi syntynyt merkittäviä säästöjä byrokratian vähenemisen myötä. Elinkeinoelämälle olisi syntynyt säästöjä laajalla sektorilla kun vanhempien työstäpoissaolot olisivat olleet vähäisempiä; 40% vanhempien työstäpoissaoloista johtuu lasten sairastelusta.

Tasarahan ja Puolipäivärahan voi käyttää:

*osa- tai kokopäivähoitopaikan ostamiseen kunnallisesta päivähoidontuottajalta. Tasarahaa tai Puolipäivärahaa käytetään kuten palveluseteliä. Kunnallinen palveluntuottaja laskuttaa asiakasperhettä palvelun todellisen hinnan mukaisesti. Kunnallisen päivähoidon subventio poistetaan.

*osa- tai kokopäivähoitopaikan ostamiseen yksityiseltä päivähoidontuottajalta. Tasarahaa tai Puolipäivärahaa käytetään kuten palveluseteliä. Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa asiakasperhettä palvelun käytön mukaisesti.

*perheen valitseman henkilön palkkaamiseen lastenhoitajaksi. Tasarahasta tai Puolipäivärahasta maksetaan ennakonpidätys ja ne kerryttävät eläkettä. Perheen palkkaama lastenhoitaja saa olla myös sukulainen.

*lapsen omien vanhempien toimeentuloon työajan lyhentyessä tai kotivanhemmuuden aikana. Tasarahasta ja Puolipäivärahasta maksetaan ennakonpidätys ja ne kerryttävät eläkettä

Sylirahan voi käyttää:

Syliraha maksetaan 0-2-vuotiaan lapsen omille vanhemmille silloin, kun he hoitavat lapsen kotona. Sylirahasta maksetaan ennakonpidätys ja se kerryttää eläkettä.

Lisätietoja mallista sekä siihen liittyvät laskelmat ja tilastot löytyvät sivustolta: www.tasarahamalli.fi