Järki voitti perhevapaauudistuksessa

Kannanotto 14.2.2018: Järki voitti perhevapaauudistuksessa

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on hyvillään siitä, että kohtuus ja järki voittivat perhevapaauudistuksessa.

Kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat eivät ole ”työttömiä”, vaan he tekevät erittäin tuottavaa ja yhteiskunnalle välttämätöntä työtä. Tästä työstä heille tulisi myöntää työn arvoa vastaava eläke-etu.

Syntyvyys alittaa 30% kestävän tason ja on enää 60% suomalaisten tahtomasta lapsiluvusta, joka on keskimäärin 2,4. Suoraan ja välillisesti lapsiperheiden toimeentuloa heikentävät toimet alentavat syntyvyyttä. Jotta vääristynyt ikärakenne ja romahtanut huoltosuhde saadaan korjattua, lapsiperheiden toimeentuloa tulee tukea nykyistä paremmin ja vanhempiin tulee uskoa lastensa ensisijaisina kasvattajina.

Monilapsisten perheiden asema yhteiskunnassa lopulta tunnustettiin perhevapaita käsiteltäessä. Perhevapaan valmistelua tulee jatkaa lasten ja perheiden etu edellä, sillä tämä on myös yleinen etu. Joka toinen lapsi syntyy perheeseen, jossa on tai tulee olemaan vähintään kolme lasta. Kolmen tai useampien lasten vanhemmat vastaavat siis ratkaisevasta osasta koko maan syntyvyyttä.

Kaikkia perheitä tulee tukea tasavertaisesti lastenhoidon järjestämisessä ja jatkossa onkin kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota yli kolmilapsisten perheiden toimeentuloon ja valinnanmahdollisuuksiin päivähoidon suhteen. Suomessa on isoja perheitä muita Pohjoismaita enemmän eli maiden perherakenteet poikkeavat. Tämän vuoksi muiden maiden perhevapaamallit eivät sellaisenaan toimi meillä. Kotihoidon tuki on yksi parhaista suomalaisista innovaatioista, mutta summaltaan riittämätön. Kotihoidon tuen parhaat puolet tulee säilyttää ja edetä Tasarahamallin suuntaan.

Tasarahamallissa yhteiskunta ei ohjaa perheen lastenhoitomuodon valintaa taloudellisesti kuten nyt, vaan jättää täyden valinnanvapauden perheelle. Ainoa poikkeus hoitomuodon vaikutuksesta Tasarahaan on 0 - 2-vuotiaiden kotihoitoa tukeva Syliraha. Tasarahamalli ei lisää yhteiskunnan kustannuksia. Siinä vain jaetaan nykyiset kustannukset toisin - kunnioittaen perheiden valinnanvapautta tulotasosta riippumatta.

Tasarahamallin avulla kotivanhemman tehtävän voi hahmottaa aivan uudella tavalla. Kun taloudellisesta ohjailusta luovutaan, raja kotivanhemman ja ansiotyössä käyvän vanhemman väliltä katoaa. Vanhemman ansiotyö ei välttämättä tarkoita lapselle pitkiä päiväkotipäiviä ja kotivanhempi voi käydä töissä esimerkiksi osapäiväisesti.

Tasarahamallissa perheiden toimeentulo koostuu Tasarahamalli-tuesta ja vanhempien töistä kodin ulkopuolella. Tasarahamalli on siis eräänlainen kansalaispalkka, jota ei makseta vastikkeettomasti, vaan siitä työstä mistä yhteiskunta maksaa muutenkin: pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta.