Kannanotto perhevapaauudistuksen valmisteluun liittyen

Kannanotto 8.1.2018: Perhevapaauudistuksessa huomioitava väestörakenneuhka ja lapsiperheiden keskinäinen tasa-arvo

Yle Uutisten mukaan perhevapaauudistuksen linjausten on tarkoitus olla valmiina tammikuun aikana. Järjestöjen edustajia ja tutkijoita kuultiin muodollisesti syksyllä, mutta varsinaisista “perhevapaaneuvotteluista" lapsiperheiden edustaja loistaa poissaolollaan. Uudistusta valmistellaan vain hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Perhevapaauudistus vaikuttaa kuitenkin kaikista eniten lasten ja perheiden elämään ja siksi valmistelussa tulisi olla kiinteästi mukana myös lapsi- ja perhejärjestöt.

Lapsiperheiden Etujärjestö muistuttaa, että perhepolitiikalla on merkittävä vaikutus syntyvyyteen. Työmarkkinoiden epävarmuudesta kärsivät lastenhankinnan osalta erityisesti nuoret naiset, mikä näkyy lapsettomuuden kasvuna. Kotihoidon tukea saaneiden naisten todennäköisyys kolmannen lapsen saamiseen on 18% korkeampi kuin niiden, jotka eivät ole saaneet kotihoidon tukea.

Uudistuksen valmistelussa on tärkeää huomioida, että lastaan kotona hoitavat vanhemmat tekevät yhteiskunnallisesti arvokasta ja välttämätöntä kasvatus- ja hoivatyötä. Mahdollisuutta hoitaa alle 3-vuotiasta lasta ja tämän alle kouluikäisiä sisaruksia kotona tulee säilyttää ja kehittää realistiseksi ja tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muiden kasvatus- ja hoitomuotojen rinnalle.

Lapsiperheiden Etujärjestö esittää, että perhevapaauudistuksen yhteydessä hallitus määrittelee pienten lasten kotihoidon työksi ja rakentaa sille sen reaaliarvoa vastaavan eläke-edun. Näin työllisyysaste kohoaisi ja hallitus voisi päästä jopa 72% työllisyystavoitteeseensa. Tämä olisi reaalitalouteen perustuvaa toimintaa, jolla olisi hyvät seuraukset elämän laadulle, syntyvyydelle sekä todelliselle kestävälle taloudelle.

Ikärakenteen vääristymän takia perheiden edellytyksiä tavoitella toivomaansa lapsilukua on vahvistettava. Suomi tarvitsee myös isoja perheitä. Perhevapaauudistuksen valmisteluun tulee ottaa mukaan myös vanhemmat ja kokemusasiantuntijat - hallinto ja työmarkkinaosapuolet kun eivät päätä lasten saannista. Kotihoidon tuki on yksi parhaista suomalaisista innovaatioista. Sen parhaat puolet tulee säilyttää ja edetä Tasarahamallin suuntaan. Mahdollisuuksia osapäivätyöhön tulee lisätä ja päivähoitoaikoja tulee kehittää joustaviksi.

Perhevapaauudistuksesta tulee myös tehdä etukäteen huolellinen lapsivaikutusten arviointi ja lapsia tulee kuulla uudistukseen liittyen. Mitä suurempi päätöksen vaikutus lapsiin on, sitä huolellisemmin lapsen etu pitää määritellä ja harkita (YK:n lapsen oikeuksien komitea). YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja perustuslaki (6 §) edellyttävät lasten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua palveluja järjestettäessä.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry muistuttaa, että perhepolitiikan tavoitteena tulee olla sosiaalinen kestävyys ja hyvä elämä. Nämä tavoitteet tuovat tullessaan niin kestävän sosiaalisen hyvinvoinnin kuin terveen taloudellisen menestyksen.