Syntyvyys budjettiriihen keskiöön

Kannanotto 28.8.2018: Syntyvyys budjettiriihen keskiöön

Suomalaiset saivat viime vuonna ennätyksellisen vähän lapsia. Voimakkaasti aleneva syntyvyys on huomattavasti väestön uusiutumistason alapuolella ja lapsia syntyy vain n. 60% suomalaisten toivomasta lapsiluvusta. Alhainen syntyvyys on johtanut väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen romahdukseen, joka on julkisen talouden kriisin perussyy. On korkea aika ottaa prioriteetiksi syntyvyyden syöksykierteen taittaminen.

Poliittisilla päätöksillä ja yhteiskunnan rakenteilla on merkittävä vaikutus syntyvyyteen. Tutkimusten mukaan erityisesti talouteen, työhön, opiskeluun ja asumiseen liittyvät syyt siirtävät lasten hankintaa ja alentavat lapsilukua. Perhepolitiikan tavoitteeksi on asetettava ylisukupolvinen kestävyys eli kestävä ja kansalaisten tahdon mukainen lapsiluku sekä kestävä väestön uusiutumistaso riittävän syntyvyyden avulla.

Valtiovarainministeriö esittää budjettiehdotuksessaan alimpien vanhempainpäivärahojen korottamista. Tämä on hyvä, mutta täysin riittämätön toimenpide. Perhe on nostettava uudelleen arvoon ja kaikille perheille on tarjottava mahdollisuus turvallisesti suunnitella ja toteuttaa tulevaisuutta.

Suomi tarvitsee lapsia

Suomeen tulee luoda sellaiset olosuhteet ja edellytykset lastensaantiin, että ihmiset voivat pyrkiä kohti toivomaansa lapsilukua. Monilapsisten perheiden asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota palveluita, perhe-etuuksia ja -vapaita käsiteltäessä, sillä joka toinen lapsi syntyy perheeseen, jossa on tai tulee olemaan vähintään kolme lasta. Kolmen tai useampien lasten vanhemmat vastaavat siis ratkaisevasta osasta koko maan syntyvyyttä.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry pitää ensisijaisen tärkeänä seuraavia hyvää elämää ja kestävää taloutta tukevia toimenpiteitä:

1. Lapset ovat paras investointi:
Korotetaan lapsilisien ostovoimaa ja säilytetään lapsilisien reaaliarvo. Lapsista johtuvat kulutusmenot eivät saa olla este lapsitoiveiden toteuttamiselle. Lapsilisien selkeästi syntyvyyttä edistävän ja elämänlaatua ylläpitävän tason selvittämiseksi tulee Valtiovarainministeriön tehdä tai teettää laadukas tutkimus.

2. Verotus suunnattava perheen tueksi:
Kompensoidaan lapsiperheille kulutus-, liikenne- ja asumimismenojen välillisten ja tuloverojen kasvua palauttamalla riittävät lapsivähennykset tuloverotukseen. Riittävän tason indikaattoriksi asetetaan uusiutumistasoinen syntyvyys.

3. Lastenhoitotyön arvo on tunnustettava:
Lasten kotihoito tunnustetaan työksi ja lasten kotihoitajalle myönnetään täysimittainen eläke-etu. Perheessä tehtävä työ on luettava kansantalouden tilinpidossa osaksi bruttokansantuotetta. Kotihoidon tuki on korotettava alimpien vanhempainpäivärahojen tasolle ja lastenhoidon tukia tulee kehittää Tasarahamallin suuntaan.

4. Lapsiperheiden kotipalveluita kehitettävä:
Lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus kotipalveluun. Tämän oikeuden toteutuminen on turvattava koko maassa.

5. Koulutus on pääomaa:
Toisen asteen koulutuksen tulee olla aidosti maksutonta. Koulutuksen kustannukset voivat johtaa opintojen keskeyttämiseen, nuorten syrjäytymiseen ja vähävaraisuuden periytymiseen.