Lapset ovat tulevaisuutemme

Tiedote 5.5.2020: Lapset ovat tulevaisuutemme

Lapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi vuosikokouksessaan huhtikuun lopussa hallituksen puheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Pekkola Kotkasta sekä Matti Sillanpää ja Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta. Varajäseneksi valittiin Mirka Kupari Haapavedeltä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi yhdistys korostaa vuonna 2020 edelleen toiminnassaan lasten merkitystä tulevaisuuden tekijöinä sekä keinoja, joilla mahdollistetaan suomalaisten lapsitoiveiden toteutuminen. Pandemiaksi levinnyt korona-virus vaikuttaa lapsiperheiden arkeen, hyvinvointiin ja talouteen. Yhdistyksen tavoitteena on, pandemian aikana ja sen jälkeen, edistää lapsiperheiden henkistä ja taloudellista hyvinvointia arvioimalla lapsiperheiden tarpeita ja toivomuksia sekä tekemällä niiden perusteella aloitteita ja kannanottoja päättäjille, asiantuntijoille ja medialle.

Jo 50 vuotta väestön uusiutumisrajan alittanut ja viime vuosikymmenellä jyrkästi laskenut syntyvyys kertoo perheen perustamisiässä olevien luottamuksen vähenemisestä lasten kanssa selviämiseen yhteiskunnan muutoksissa. Vaikka lasku näyttää viimein taittuvan, niin syntyvyyden romahdus kertoo myös sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan painopisteen siirtymästä pois lapsiperheistä kohti kestävyyttä haastavia epäolennaisuuksia.

Syntyvyys on enää tuskin puolet suomalaisten toivomasta lapsiluvusta. Jotta vääristynyt ikärakenne ja vanhushuoltosuhde ei entisestään huonone, tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsiperheiden luottamuksen lisäämiseen. Tarvitaan lapsimyönteisyyttä, lapsiperheiden toimeentulon turvaamista, lapsia kasvattaneiden eläkekertymän parantamista ja uskoa vanhempiin lastensa ensisijaisina kasvattajina. Suomi tarvitsee strategisen perhe- ja lapsikeskeisen politiikkalinjauksen.

Monilapsisten perheiden asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota perhe-etuuksia ja -vapaita käsiteltäessä. Joka toinen lapsi syntyy perheeseen, jossa on tai tulee olemaan vähintään kolme lasta. Kolmen tai useampien lasten vanhemmat vastaavat siis ratkaisevasta osasta koko maan syntyvyyttä. Lukumääräisesti eniten näitä perheitä ja lapsia on Uudellamaalla, jossa lapsiluvun kasvaessa lasten hoitotyön, koulutuksen ja kulutuksen kasvun lisäksi korostuvat lapsivaikutukset asumisessa ja liikenteessä. Monilapsiset perheet ovat suuremmassa köyhyysriskissä kuin pienemmät perheet. Lapsiköyhyyttä vähennetään tehokkaimmin investoimalla kolme- ja useampilapsisiin perheisiin.