Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaa

Kannanotto 7.5.2021: Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaa

Lapsiperheiden Etujärjestö ry ei kannata hallituksen esitystä leskeneläkkeen keston rajaamisesta 10 vuoteen ja järjestö vaatii, että leskeneläkkeen määräaikaistamisesta luovutaan. Nykyinen järjestelmä rajaa jo leskeneläkkeen ulkopuolelle työikäisiä leskiä ja tyypillisesti leskeneläkettä saavat vain kaikista pienituloisimmat.

Leskeneläkkeellä voi olla huomattava merkitys kotona lastenhoitotyötä tehneen lesken toimeentulossa

Haitallisinta leskeneläkkeen määräaikaisuus tulee olemaan lapsia pitkään itse hoitaneille. Tyypillisesti tällaisia ovat monta lasta ja/tai erityistä hoivaa vaativia lapsia saavat perheet. Vähintään kolmelapsisia perheitä on Suomessa nyt 18% lapsiperheistä ja 7% kaikista perheistä, eniten Uudellamaalla. Niissä kasvaa 34% alle 18v lapsista ja lopullisilla lapsiluvuilla laskettuna puolet lapsista – siis kolmasosa alaikäisistä lapsista ja puolet tulevasta kotoperäisestä työvoimasta. Perhejoukko on pieni, mutta sen vaikutus on suuri.

“Puolison kuolema on itsessään kuormittavaa ja on kohtuutonta, että leskeytymisen negatiivisia vaikutuksia talouteen lisätään. Leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille on epätasa-arvoista ja se on myös nykyisen tasoisella syntyvyydellä täysin väärä viesti lapsiperheille ja lapsia haluaville”, huomauttaa Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Roberta Fabritius.

“Vaadimme, että eduskunta poistaa leskeneläkkeen määräaikaistamisen perhe-eläketurvan lainsäädännön uudistamisessa. Lisäksi eläkejärjestelmää on korjattava siten, että lapsia kasvattaneiden työ eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden ylläpitämiseksi huomioidaan reilulla eläkehyvityksellä”, Fabritius jatkaa.

Suomeen tarvitaan lisää lapsimyönteisyyttä, uskoa vanhempiin lastensa ensisijaisina kasvattajina, lapsiperheiden toimeentulon turvaamista sekä lapsia kasvattaneiden eläkekertymän parantamista

Syntyvyys on huomattavasti alempana suomalaisten keskimäärin toivomaa lapsilukua ja lapsiluvun odotettu keskiarvo on kaikkien aikojen pohjalukemissa: 1,4 lasta naista kohden. Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä on huolestuttavaa, että tässä tilanteessa hallitus esittää, että lastensaanti-iässä olevien eläkettä tulee lasten aikuistuttua pudottaa olennaisesti 10 vuoden leskeneläkkeen jälkeen. Tämä tulee esityksen mukaan lisäämään mm. toimeentulotuen eli viimesijaisen tuen tarvetta.

Leskeneläkkeen määräaikaistaminen tulee koskemaan leskeytyessä sekä avo- että avioliitossa olevia, erityisesti lapsiluvun keskiarvoa nostavia lapsilukuja saavia ja erityisen vaativia lapsia hoitavia

On periaatteellisesti väärin ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista, että lain tiedetään jo säätämisvaiheessa sysäävän määräajan jälkeen leskiä viimesijaiselle tuelle. Sysääminen kohdistuu iäkkäisiin ihmisiin, joiden mahdollisuudet pudotusvaiheessa puolustautua ja kompensoida tulon menetystä ansiotyöllä ovat rajalliset.

Erityisen epäoikeudenmukainen ja moitittava esityksen vaikutus on se, että mitä useamman eläkemaksujen maksajan leski on saanut ja itse kasvattanut, sitä pienemmäksi leskeneläke putoaa 10 vuoden määräajan jälkeen. Tällainen tulevaisuuskuva karsii lapsilukutoiveita ja haittaa toivottua syntyvyyden kasvua. Leskeneläkkeen määräaikaisuudesta on luovuttava ja eläkejärjestelmään tarvitaan lasten määrään sidottu eläke vanhemmille, jotta myös vanhemmat hyötyvät eläkemaksujen maksajien määrän kasvusta. Jotta vääristynyt ikärakenne ja vanhushuoltosuhde ei entisestään huonone, tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsiperheiden luottamuksen lisäämiseen.