Lausunto lapsilisän väliaikaisesta korottamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2022

Asianumero VN/23904/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta)

Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnosta myönteisenä, eri kokoisten lapsiperheiden toimeentulotarpeisiin nähden oikeaan osuvana (ks. liitteet) ja kertakorotuksen ajoitusta joulukuulle hyvänä. Myönteisenä pidämme myös sitä, että tätä kertakorotusta ei huomioida toimeentulotukea laskettaessa, vaikka muuten olemme pitäneet lapsilisän sisällyttämistä toimeentulotuen laskelmaan hyvänä. Sisällyttäminen on suojannut toimeentulotukea saavia lapsiperheitä lapsilisien leikkauksilta, jotka muuten olisivat kohdistuneet myös toimeentulotukea saaviin. Toteutustapa on tällaisena todennäköisesti myös hallinnollisesti niin selkeä, että KELA selviää siitä kohtuudella.

Esityksen puutteena pidämme sitä, että siinä ei oteta huomioon lapsikotitalouksien pitkän ajan kustannusten reaalikasvua lapsista, joiden vaikutus jatkuu joulukuun 2022 jälkeenkin. Hyvinvointivaltio on rakennettu terveen väestörakenteen ja sosiaalivaltion rahoituspohjan mahdollistavan huoltosuhteen varaan. Nykyinen julkisen talouden kestävyysvaje johtuu jo 52 vuoden ajan jatkuneesta uusintamistason alittavasta ja kansalaisten tahdon vastaisesta – matalasta - syntyvyydestä. Lapset ovat välttämättömiä yhteiskunnan kantokyvyn ja jatkuvuuden kannalta. Vain uusintamistasolle yltävä (2,1 lasta / nainen) tai kansalaisen tahtoa vastaava lapsimäärä (keskimäärin 2,44 lasta / nainen) mahdollistaisivat hyvinvointivaltion rahoituksen pitkällä aikavälillä. Kansalaisten tahtoa vastaava ja terveen huoltosuhteen palauttava syntyvyys on otettava sosiaalipolitiikan tavoitteeksi. Sen yksi osa on lapsista koituvien kustannusten kompensointi lapsiperheille. (ks. liitteet)

Esityksen määrälaskelmataulukon ulottaminen 12 lapseen on tarpeeton ja johtaa perheiden lukumäärien ja perhekohtaisten kustannusvertailujen puuttuessa ajattelemaan, että suurperheisiin menee rahaa tarpeettoman paljon. Elokuussa 2022 lapsiluvultaan 10+ perheitä oli 0,04% (213 kpl) lapsilisää saavista perheistä, joista vain yksi oli yhden vanhemman perhe (lähde: KELA/Kelasto). Maksettavia summia on liitteessä verrattu kahteen laissa ja virallisissa laskentaohjeissa käytettyyn kustannustasoon. Taulukosta näkee, että esitys ei joulukuun kertakorotuksenkaan kanssa kokonaan kompensoi nettokulutusmenojen kasvua kahden vanhemman perheissä lapsiluvun kasvaessa.


Liitteet 1 - 7