Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tiettyihin etuuksiin liittyvistä indeksikorotusten jäädyttämisestä sekä lapsilisien tilanteesta

Asia: VN/20785/2023 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin jaelinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärienindeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekälapsilisälain 7 §:n muuttamisesta Lapsiperheiden Etujärjestö ry näkee, että suunniteltu eräiden etuuksien...

Lausunto työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 5.10.2022Asianumero VN/23775/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta)Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnoksessa myönteisenä suorien tukien nostoja ja lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun jäädyttämistä.Esityksen...

Lausunto lapsilisän väliaikaisesta korottamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2022 Asianumero VN/23904/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta) Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnosta myönteisenä, eri kokoisten lapsiperheiden toimeentulotarpeisiin nähden oikeaan osuvana...

Lausunto kotipalvelua koskevasta lakimuutoksesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 24.2.2022 Asia: HE 231/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiLapsiperheiden Etujärjestö ry:n kirjallinen...

Lausunto perhevapaauudistuksesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on antanut lausunnon koskien hallituksen esityksen luonnosta perhevapaiden uudistamisesta. Järjestö pitää hyvänä sitä, että hallituksen esityksen luonnos perhevapaiden uudistamisesta ei sisällä heikennyksiä kotihoidon tukeen ja, että siinä esitetään perhevapaiden käyttöön joustoa. Perhevapaiden hienoinen lisääminen on...

Kuulemistilaisuus perhevapaauudistuksesta

Lape osallistui sosiaali- ja terveysministerin järjestämään perhevapaita koskevaan kuulemistilaisuuteen 25.2.2020.Tilaisuudessa pidetty puheenvuoro: "Arvoisa rouva ministeri,Kunnioitetut kollegat,Hyvät naiset ja herrat, Käsite ”perhevapaa” on ymmärrettävä ja määriteltävä oikein: Perhevapaa merkitsee vanhemmille vapautta hyvään elämään toistensa...

Perhevapaauudistuksen kuulemistilaisuus

STM:N KUULEMISTILAISUUS PERHEVAPAAUUDISTUKSEEN LIITTYEN 22.10.2019 "Arvoisa ministeri, virkamiehet sekä muut kuulijat,Kiitos kutsusta tulla tähän kuulemistilaisuuteen.On hienoa, että hallitusohjelmassa on ymmärretty olla leikkaamatta kotihoidon tukea ja äitien käytössä olevia vapaita. Sen, miten perhevapaat jaetaan, tulee olla perheen itsensä...

Lausunto lapsilisiä koskevasta hallituksenesitysluonnoksesta

Lausunto 21.8.2016: Lapsilisiä on leikattu jo liikaa – lapsiköyhyys kasvaa ja lasten määrä vähenee hälyttävästi Lausuntopyynnöstä 6.7.2016 päivättyyn luonnokseen Hallituksen esitykseksi lapsilisälain (796/1992) muuttamisesta kiittäen Lapsiperheiden Etujärjestö esittää, että * leikkauksista lapsilisiin luovutaan kokonaan nyt esitetty leikkaus...

Lausunto kotihoidon tukea koskevasta lakiesitysluonnoksesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry osallistui 4.11.2014 toiseen kotihoidon tukea koskevaan kuulemistilaisuuteen ja antoi 5.11.2014 lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunto koskien lastenhoidon tukien lakiesitysluonnosta Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kotihoidon tukea koskevasta...

Lape antoi lausunnon kotihoidon tuen uudistamisesta

Lapsiperheiden Etujärjestö osallistui 27.5.2014 kotihoidon tuen uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen ja 3.6.2014 hallitus antoi lausunnon kotihoidon tuen lakiesitysluonnoksesta. "Lapsiperheiden Etujärjestö ry kannattaa isien osallistumista pienten lasten hoitoon, äitien työllistymistä ja tasa­-arvoista vanhemmuutta, mutta ei tuen pakollista...

Lausunto uudesta äitiysneuvolaoppaasta

LAUSUNTO 14.2.2013TERVEYDEN JA HYVINVOINNINLAITOKSEN ÄITIYSNEUVOLAOPAS 2013 - 2020 Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan ovat varsin kattavat ja opas sisältää hyviä uudistuksia neuvolatyöhön. Jotta neuvolapalvelut olisivat tasavertaisen laadukkaita ympäri...

Lausunto Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitteesta muuttaa isyyslakia

Lapsiperheiden Etujärjestö ry tukee Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitetta muuttaa isyyslakia. Yhdistyksemme viittaa kannanotossaan Unicefin lausuntoon http://www.unicef.fi/lausunto-141009. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin Suomessa 20.6.1991. Tämä tarkoittaa, että Suomi ratifioidessaan kansainvälisen sopimuksen sitoutuu muuttamaan...