Kastellin suurkoulun lapsivaikutukset selvitettävä
Toukokuussa 2008 Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n Oulun Seudun paikallisjaosto vetosi Oulun kaupunginhallitukseen, jotta se teettäisi lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin suunnitteilla olevasta Kastellin suurkoulusta.

Tällöin kaupunginhallitus oli päättänyt tehdä vertailun mahdollisen suurkoulun ja pienempien yksiköiden käyttömenoista. Lapsiperheiden Etujärjestö kannusti päättäjiä perehtymään vastaavasti myös siihen, millaisia vaikutuksia hankkeella on sen varsinaisen kohderyhmän, eli lasten, nuorten ja perheiden, arkeen.

Kuntien tulee toiminnassaan noudattaa valtakunnallista Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmaan on kirjattu YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti, että julkisen vallan on kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä asetettava päätöksenteossa lapsen etu ensisijalle.

Lapsen edun toteutumiseksi on päätöksentekijöillä oltava ratkaisuja tehdessään tietoa päätösten vaikutuksista lapsiin. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan päätöksiä tulee analysoida etukäteisesti lapsen ja perheen näkökulmasta yhtenä välineenä lapsivaikutusten arviointi.

Stakes on vuonna 2006 julkaissut Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen – nimisen oppaan, joka tarjoaa erinomaiset ohjeet arvioinnin tekemiseen. Opas neuvoo, kuinka arvioida lapsiin kohdistuvia välittömiä vaikutuksia, kuten vaikutukset terveyteen, ihmissuhteisiin ja liikkumiseen ja myös välillisiä vaikutuksia, kuten vaikutukset vanhempiin tai alueeseen.

Lapsivaikutusten arviointiopas antaa ohjeet tiedonkeruuseen eri menetelmillä ja useilta eri tahoilta hyödyntäen yhteistyössä monipuolisesti eri tahoja, jotta kokonaiskuva saadaan mahdollisimman kattavaksi.

Laaja hanke, jossa Kastellin monitoimitalo on yhtenä vaihtoehtona, koskee opetustoimen lisäksi varhaiskasvatusta, nuorisotyötä ja liikunta- ja kulttuuritoimea. Lopullisen päätösesityksen tekee kaupunginhallitus syyskuussa, joten saman tahon tulee päättää myös lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin teettämisestä.

Kyseessä todella on hyvin laaja hanke, joka toteutuessaan koskettaa merkittävän suurta ihmisjoukkoa; lapsia, nuoria ja heidän perheitään, niin päivähoidon, koulunkäynnin, sosiaalisten suhteiden kuin kulkemisen suhteen.

Vastuunsatuntevat aikuiset haluavat varmasti käyttää kaikki olemassa olevat keinot huolehtiakseen siitä, että ratkaisu, jonka tekeminen heille on uskottu, on paras mahdollinen. Kannustamme kaupunginhallitusta perehtymään asiaan vielä tästä näkökulmasta. Lapseen kohdistuvien vaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa osoittaisi päätöksentekijältä vaadittavaa pitkäkatseisuutta.

Anna Lanas-Nevala
Puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry
Oulun Seudun paikallisjaosto