Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n kunnallisvaaliohjelma 2008
Suomalainen perhepolitiikka ei kannusta lasten saamiseen. Maamme tulevaisuuden kannalta on hyvin huolestuttavaa, että sosiaaliturvan murenemisesta kärsivät yhä useammin lapsiperheet. Lapsiperheiden Etujärjestö ry vaatii, että perheiden mahdollisuutta ottaa vastuuta omista lapsistaan tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan taholta.

1. Lakisääteinen kodinhoitoapu lapsiperheille palautettava kuntien palveluihin.

Apu saattaa olla välttämätöntä esimerkiksi vanhemman ollessa estynyt hoitamasta lapsia sairastumisen vuoksi. Kodinhoitoapu on myös käytännönläheistä ennaltaehkäisevää perhetyötä.

2. Leikkitoimintaan panostettava.

Kotona ja kotitalouksissa hoidetuille lapsille tulisi tarjota myös muita tukipalveluja, kuten leikkipuisto- ja kerhotoimintaa. Leikkitoiminnan kautta kotivanhemmille tulee mahdollisuus tavata toisia samassa tilanteessa olevia aikuisia ja parantaa sosiaalisia verkostojaan.

3. Lapsen etu huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

Lapsia ja lapsiperheitä suoraan tai välillisesti koskettavia päätöksiä tehtäessä on selvitettävä niiden vaikutukset lasten ja lapsiperheiden elämään ja arkeen. Selvitystyössä tulee kuulla lapsen fyysisen ja psyykkisen terveyden asiantuntijoita. Myös uudistusten taloudelliset vaikutukset erilaisten lapsiperheiden elämään tulee kartoittaa riittävän tarkasti. Näin lasten oikeudet tulisivat entistä paremmin turvatuiksi.

4. Kuntiin perustettava perheasiainneuvostoja.

Perheasiainneuvosto olisi mukana valmistelemassa päätöksiä ja seuraisi niiden vaikutuksia perhenäkökulmasta, sekä toteuttaisi lapsivaikutusten arviointia. Neuvoston tulisi koostua laaja-alaisesti ainakin lapsi- ja perhealan ammattilaisista, terveydenhuollon, koulutoimen ja psykologian asiantuntijoista ja perhejärjestöjen edustajista.

5. Lapsiperheille taattava samanlaiset palvelut ja etuudet asuinpaikasta riippumatta.

Tällä hetkellä lapsiperheet ovat mm. kotihoidontuen kuntalisien sekä neuvolapalvelujen suhteen eriarvoisessa asemassa. Lapsiperheille tulee taata tasavertainen, riittävä toimeentulo ja neuvolapalvelujen järjestämisessä tulee noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia.

6. Perusopetuksen laatu turvattava ryhmäkokoja rajaamalla sekä tuki- ja erityisopetuksen resursseja lisäämällä.

Suuret luokkakoot lisäävät oppilaiden keskittymisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä sekä koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riskiä.

7. Koululaisten terveydenhoitopalvelut laitettava kuntoon.

Kouluterveydenhoitajia ja -lääkäreitä on palkattava lisää, koska oppilasmääriin nähden heitä on aivan liian vähän. Asuinkunnasta riippumatta jokaisella koululaisella tulee olla mahdollisuus koulukuraattorin ja -psykologin palveluihin tarvittaessa.