Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n kunnallisvaaliohjelma 2012
Maamme tulevaisuuden kannalta on hyvin huolestuttavaa, että sosiaaliturvan murenemisesta kärsivät yhä useammin lapsiperheet. Lapsiperheiden Etujärjestö ry vaatii, että perheiden mahdollisuutta ottaa vastuuta omista lapsistaan tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan taholta.


1. Lakisääteinen kodinhoitoapu lapsiperheille on palautettava kuntien peruspalveluihin.

Apu on välttämätöntä esimerkiksi vanhemman ollessa estynyt hoitamasta lapsia sairastumisen vuoksi. Kodinhoitoapu on myös käytännönläheistä ennaltaehkäisevää perhetyötä. Lastensuojelulaki kehottaa kuntia huolehtimaan ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen riittävästä rahoituksesta.

2. Lapsiperheille on taattava samanlaiset palvelut ja etuudet asuinpaikasta riippumatta.

Tällä hetkellä lapsiperheet ovat mm. kotihoidontuen kuntalisän sekä neuvolapalvelujen saatavuuden suhteen eriarvoisessa asemassa.
Kuntien tulee huolehtia, että lapsiperheillä on mahdollisuus valita eri hoitomuotojen välillä asuinpaikasta riippumatta. Vaikka lainsäädäntö on sama koko Suomessa, niin lakien soveltamiskäytännöt tehdään kunnissa. Lapsiperheille tulee taata tasavertainen, riittävä toimeentulo ja neuvolapalvelujen järjestämisessä tulee noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia. Neuvolan perhetyöhön tulee panostaa ennaltaehkäisevän työn muotona.

3. Avoin päiväkotitoimintaan ja perhekeskustoimintaan on panostettava.

Kotona ja kotitalouksissa hoidetuille lapsille tulee tarjota leikkipuisto- ja kerhotoimintaa.
Yli kolmevuotiaiden leikkitoiminnan kerhot antavat kotivanhemmille mahdollisuuden hoitaa juoksevia asioita. Leikkitoiminta antaa isoimmille lapsille heidän tarvitsemiaan vertaiskontakteja ja harjoitusta ryhmätoiminnasta. Leikkitoiminnan kerhot säästävät kunnille rahaa, koska kevyempi kerhotoiminta korvaa päiväkodeissa tehtävää virikehoitoa. Leikkitoiminnan kautta kotivanhemmille tulee mahdollisuus tavata toisia samassa tilanteessa olevia aikuisia ja parantaa sosiaalisia verkostojaan.

4. Perusopetuksen laatu on turvattava.

Peruskoulujen ryhmäkokoja tulee rajata ja tuki- ja erityisopetuksen resursseja tulee lisätä.
Suuret luokkakoot lisäävät oppilaiden keskittymisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä sekä koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riskiä.

5. Koululaisten terveydenhoitopalvelut on laitettava kuntoon.

Kouluterveydenhoitajia ja -lääkäreitä on palkattava lisää, koska oppilasmääriin nähden heitä on aivan liian vähän. Asuinkunnasta riippumatta jokaisella koululaisella tulee olla mahdollisuus koulukuraattorin ja -psykologin palveluihin tarvittaessa

6. Lapsen etu on huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

Lapsia ja lapsiperheitä suoraan tai välillisesti koskettavia päätöksiä tehtäessä on selvitettävä niiden vaikutukset lasten ja lapsiperheiden elämään ja arkeen. Selvitystyössä tulee kuulla lapsen fyysisen ja psyykkisen terveyden asiantuntijoita. Myös uudistusten taloudelliset vaikutukset erilaisten lapsiperheiden elämään tulee kartoittaa riittävän tarkasti. Näin lasten oikeudet tulevat entistä paremmin turvatuiksi.

7. Kuntiin on perustettava perheasiainneuvostoja.

Kunnallisen Lapsi-tai Perheasiainneuvoston tehtäviin kuuluisi olla mukana valmistelemassa päätöksiä ja seurata niiden vaikutuksia perhenäkökulmasta, sekä toteuttaa lapsivaikutusten arviointia. Neuvoston tulisi koostua laaja-alaisesti ainakin lapsi- ja perhealan ammattilaisista, terveydenhuollon, koulutoimen ja psykologian asiantuntijoista ja perhejärjestöjen edustajista.

8. Lapsiperhejärjestöillä on merkittävä vaikutus kunnallisten palvelujen täydentäjänä.

Kunnan tulee huolehtia siitä, että kunta jakaa tasapuolisesti avustuksia vapaaehtoistoimijoille ja antaa vapaaehtoisjärjestöille edullisia kokoontumispaikkoja.