Päivähoidon ryhmäkoot ovat liian suuret
Laki lasten päivähoidosta määrää, että päivähoidon tulee iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Jotta tämä tavoite voidaan
saavuttaa, tulee päiväkotiryhmien koot olla ammattiliittojen ja asiantuntijoiden mukaan
nykyistä pienempiä. Tällä hetkellä lapsimäärät ylittävät nämä suositukset niin Porvoossa kuin
maanlaajuisestikin.

Porvoon päivähoitojonoissa on lapsia enemmän kuin olemassa olevat päiväkodit pystyvät ottamaan
vastaan. Jos kuntalisää ei jatketa, lisää se jonossa olevien lasten määrä entisestään. Lapsia on
jouduttu jo nyt sijoittamaan muualle kuin perheen kannalta tarkoituksenmukaisimpaan päiväkotiin.
Lisäksi päivähoitoryhmät ovat täynnä ja paikoin ryhmien lapsimäärät on ylitetty, jotta lapsille
löytyisi hoitopaikka. Ryhmäkokojen kasvua kompensoidaan aikuisten määrää lisäämällä, mutta
tutkimukset osoittavat, että kyse ei ole aikuisten määrästä ja taidoista, vaan ryhmän dynamiikasta.

Asiantuntijoiden mukaan lapselle olisi parasta, jos hän voisi kasvaa ainakin noin
puolitoistavuotiaaksi kotona ja kolmevuotiaaksi kodinomaisessa perhepäivähoidossa.
Puolitoistavuotias ei aivojensa kehitysvaiheen takia kykene solmimaan kiintymyssuhdetta kuin 3-4
ihmiseen. Siirtyminen liian aikaisin suureen ryhmään haittaa lapsen älyllistä ja kielellistä
kehitystä. Tästä on selvä tutkimusnäyttöä. Suuret ryhmät lisäävät myös infektioriskejä.

Vasta yli kolmivuotias pystyy ottamaan vastaan suuremman sosiaalisen ryhmän tuomat haasteet.
Tutkijoiden ja ammattiliittojen suosittelema lapsimäärä esimerkiksi alle kolmivuotiaille on 6-8
lasta ryhmässä. Nykyinen tilanne ei siis ole kovin lähellä tätä ihannekokoa. Kunnan talouden tilan
huomioiden tällaisia ryhmiä on vaikea toteuttaa. Suositusta kohti pitää kuitenkin pyrkiä
pienentämällä nykyisiä lapsiryhmäkokoja, jotka saattavat olla jopa yli kaksi kertaa suosituksia
suuremmat.

Me allekirjoittaneet haluamme painottaa, että perheiden elämän tilanteet ovat erilaisia. Perheille,
jotka tarvitsevat alle kolmevuotiaalle lapselle hoitopaikan tulee pystyä tarjoamaan
perhepäivähoitoa tai pienissä päiväkotiryhmissä tarjottavaa hoitoa riittävin henkilökuntaresurssein.
Kaupungin taholta ratkaisuna voi olla ryhmäperhepäivähoidon kehittäminen sekä yksittäisten
perhepäivähoitajien verkostoitumisen tukeminen.

Ryhmäkoot ja hoitajien määrät ovat poliitikkojen päätettävissä. Niiden vajauksia ei voi korvata
edes koulutetulla henkilökunnalla. Me allekirjoittaneet painotamme lapsen edun huomioimista myös
säästötoimista päätettäessä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Näin ollen se, että
jätetään päättämättä ryhmäkokojen pienentämisestä ja henkilökunnan määrän sopeuttamisesta
vastaamaan lasten todellista tarvetta, täytyy pystyä perustelemaan lapsen edulla.

Yli suuret ryhmät myös lisäävät paineita päiväkotihenkilöstölle. Suurista ryhmistä aiheutuu
enemmän melua ja levottomuutta, eikä henkilöstö pysty vastaamaan lasten yksilöllisiin tarpeisiin
ammattitaitoisuudesta huolimatta. Lisäksi suurissa ryhmissä hoitajat sairastelevat enemmän.

Porvoon henkilöstön täyttölupamenettelyn myötä sijaisia ei ole lupa palkata kuin erikoisluvalla ja
pidempään sijaistarpeiseen. Tämä osaltaan johtaa henkilöstövajaukseen päiväkodeissa ja lisää
työmäärää.

Porvoon kaupungin päivähoitoa koskevien säästötoimien pitkäaikaisvaikutukset tulevat näkymään
korjaavien palveluiden puolella, ellei päivähoidon ryhmäkokoihin, hoitomuotojen monipuolisuuteen ja
henkilöstön määrään panosteta heikossakin taloudellisessa tilanteessa. Lapsen edun vastaiset
päätökset palautuvat myöhemmin eteemme huomattavan paljon vaikeampina ja kalliimpina!

Henrietta Janhonen
henrietta.janhonen(@)hotmail.com
Porvoon seudun aluevastaava
Lapsiperheiden Etujärjestö

Sanna Hamström
sanna.hamstrom(@)luukku.com
Porvoon seudun aluevastaava
Lapsiperheiden Etujärjestö