Tulevaisuuden työvoima unohtui verojärjestelmäuudistuksesta
Unohtuiko tulevaisuuden työvoima ja veronmaksajat alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtamalta työryhmältä, joka arvioi verojärjestelmän uudistamistarpeita? Lapsiperheiden Etujärjestö ry on huolissaan siitä, että laskelmat välillisten ja tuloverojen yhteisvaikutuksista lapsiperheisiin puuttuvat kokonaan.

Lapset eivät lisää kotitalouden veronmaksukykyä. Julkistalouden rahoituspohjan kestävyys on sen sijaan riippuvainen siitä, onko perheillä varaa lapsiin. Erityisesti ensimmäisen lapsen ja kahta useampien lasten saanti lisää toimeentulohaasteita. Lapsiperhevaiheessa olevat kotitaloudet kasvattavat tulevaisuuden työvoiman ja pitävät isoa osaa elinkeinoelämän rattaista pyörimässä. Lapsiperheiden Etujärjestö ry katsoo, että verolinjauksia on välttämätöntä tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat lasten saanti- ja hoitoedellytyksiin.

Lapsiperheiden suuret perushankinnat ajoittuvat vaiheisiin, jolloin perheen koko kasvaa. Lasten tilantarve edellyttää isompia asuntoja ja yleensä myös isomman auton. Lapset lisäävät tavanomaisten kulutusmenojen lisäksi myös asumisen ja liikenteen käyttömenoja. Painopisteen siirtyessä välilliseen verotukseen kotitalouksien verottaminen lapsista kasvaa kulutusmenojen ja tuloverojen progression kautta. Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä lapsiperheiden paisuvaa verokuormaa, joka johtuu asunnon ja auton suurentamisesta sekä kulutus- ja käyttömenojen kasvusta, tulee keventää. Tämä tulisi tapahtua suoraan verosta tehtävin lapsivähennyksin ja valinnaisella perheverotuksella.

Jos välillisen verotuksen ja tuloverotuksen yhteisvaikutusta lapsiperheisiin ei osata ottaa huomioon, saattaa se osaltaan heikentää tulevaisuuden kasvua ja lisätä lapsiköyhyyttä. Syrjäytyminen lisää väistämättä kustannuksia. Yhteiskunta voi menettää sekä lasten tulevat työpanokset, että esteeksi muodostuneet verosummat. Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä julkishallinnon käytössä olevia laskentajärjestelmiä tulee kehittää siten, että välillisen verotuksen ja tuloverotuksen yhteisvaikutuksista voidaan esittää lapsiperheisiin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi tulee erikseen selvittää näiden lapsivaikutukset. Nämä tulisi esittää verotusta koskevien hallitusten esitysten yksityiskohtaisissa perusteluissa.
 

Lisätietoja:

Anna Lanas-Nevala
Puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry
anna.lanas(@)gmail.com
p.044-317 1282

Matti Sillanpää
3+ tiimi
mjs(@)pcuf.fi